معماری داخلی و طراحی خانه مدرن

طراحی خانه مدرن

طراحی خانه خانم صدفی زاده

متراژ: 126 متر مربع | موقعیت: تهران ، زعفرانیه | سبک طراحی خانه : مدرن

طراحی خانه دکتر ابراهیمی

متراژ: 70 متر مربع | موقعیت: تهران | سبک طراحی خانه : مدرن

طراحی خانه مهندس کیایی

متراژ :١9٠ متر | موقعیت : تهران ، نیاوران | سبک طراحی خانه : مدرن

طراحی خانه خانم پرستار

متراژ : 55 متر | موقعیت : تهران | سبک طراحی خانه : مدرن
اطلاعات بیشتر درباره پروژه +

طراحی خانه خانم دکتر مهاجر

متراژ :١45 متر | موقعیت : تهران ، شهرک غرب | سبک طراحی خانه : مدرن

طراحی خانه آقای دکتر قاسمی

متراژ :١15 متر | موقعیت : تهران ، 24 متری | سبک طراحی خانه : مدرن
اطلاعات بیشتر درباره پروژه +

طراحی خانه آقای بهتری

متراژ :١2٠ متر | موقعیت : تهران | سبک طراحی خانه : مدرن
TOP